Privacy

Privacy Statement - OOM

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf ("OOM") spant zich in voor de bevordering van de instroom, het behoud en de ontwikkeling van vakmanschap in de metaalbranche. Dit doet zij onder andere door op verschillende manieren financiƫle ondersteuning te bieden, maar ook door via verschillende kanalen informatie te verstrekken, adviezen en assistentie te geven. Dit gebeurt onder andere via de website, in persoon en met behulp van online tools. Ten behoeve van haar activiteiten int OOM heffingen bij de aangesloten bedrijven in de sector metaalbewerking en vraagt zij zelf subsidies aan. In verband met het voorgaande heeft OOM bepaalde persoonsgegevens nodig van werknemers en contactpersonen van de aangesloten bedrijven.

Met dit Privacy Statement informeren wij u over het verwerken van uw persoonsgegevens door of in opdracht van OOM. De verwerking van uw persoonsgegevens kan plaatsvinden via de website van OOM, wanneer een aanvraagformulier wordt ingediend voor een bijdrage, of op een andere manier. OOM heeft als de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens de verwerking van de persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (onder meldingsnummer 1480756).

De aangesloten bedrijven verwerken als werkgevers zelf ook persoonsgegevens van hun werknemers, bijvoorbeeld ter uitvoering van hun arbeidsovereenkomst. Voor nadere informatie hierover verwijst OOM de werknemers naar het privacy-beleid van hun werkgevers. OOM is hiervoor niet verantwoordelijk.

1 Persoonsgegevens

1.1 Bent u een werknemer? In dat geval verwerkt OOM onder meer de volgende gegevens van u: naam, adres, woonplaats, titulatuur, geslacht, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer, email adres, administratienummer, gegevens over uw beroep/functie, werkgever, gegevens over door u gevolgde of te volgen cursussen, beroepsopleidingen en stages, alsmede eventuele andere door u of uw werkgever opgegeven informatie. Voor zover dat wettelijk geoorloofd is, verwerkt OOM in het kader van de subsidieaanvragen eveneens uw BSN en/of een kopie van uw identiteitsbewijs.

1.2 Bent u een contactpersoon van een aangesloten bedrijf, dan verwerkt OOM onder meer de volgende gegevens van u: naam, werkadres, titulatuur, geslacht, functie, (mobiel) telefoonnummer, email adres, contacthistorie en eventuele andere informatie die u opgeeft.


2 Doeleinden

2.1 OOM zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de volgende doeleinden:

uitvoering van de Collectieve Arbeidsovereenkomst opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het metaalbewerkingsbedrijf ("OOM cao")
het financieren/subsidiƫren en stimuleren van scholingsactiviteiten in de metaalsector;
het bevorderen van arbeidsdeelname en het verzorgen van werkgelegenheidstrajecten;
het ter beschikking stellen van 'Mijn OOM' en andere online hulpmiddelen, zoals de Skillsmanager;
het onderhouden van contact met u, waaronder informatievoorziening en advisering over producten en diensten van OOM en gerelateerde assistentie;
het berekenen, vaststellen en innen of uitkeren van bijdragen, alsmede het behandelen van aanvragen daarvoor (heffingen / uitkeringen / ontwikkelbudget / startbudget / persoonlijk leerbudget);
intern beheer;
het behandelen van klachten/geschillen;
het doen uitvoeren van controles, zoals accountantscontroles;
uitvoering van wettelijke regelingen.
2.2 Daarnaast kan OOM uw persoonsgegevens gebruiken voor het samenstellen van gebruikersstatistieken, alsmede de beveiliging en verbetering van haar website(s).

2.3 Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.


3 Toegang

3.1 Uw persoonsgegevens zijn alleen op een ''need to know" basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen die bij OOM werkzaam zijn, die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast kan het nodig zijn dat OOM bepaalde persoonsgegevens verstrekt aan subsidie verlenende instanties.

3.2 OOM kan verder voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in haar opdracht zullen optreden. Een belangrijke bewerker is de administrateur Mn Services N.V., die voor OOM gegevens van aangesloten bedrijven en werknemers bijhoudt op grond van de OOM cao.

3.3 Buiten de bovengenoemde gevallen zal OOM de persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is.


4 Cookies

4.1 Op onze website kunnen wij gebruik maken van cookies. Wij verwijzen u hiertoe naar onze Cookie Policy.

5 Hyperlinks

5.1 Onze website kan hyperlinks naar websites van andere partijen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.


6 Wijzigingen

6.1 OOM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
 

7 Contact

7.1 U heeft recht om uw gegevens in te zien, en zo nodig te (laten) corrigeren. In de eerste plaats kunt u dit zelf doen via Mijn OOM. U kunt hiervoor en voor andere vragen over ons privacy-beleid ook contact met ons opnemen.

Stichting Opleidings- en Ontwikkelfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf
Frankrijklaan 10
2391 PX HAZERSWOUDE-DORP
Telefoon: 0172 52 15 00
Email: info@oom.nl